Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO KOMISU BIŻUTERII UNIKATOWEJ A. LANGE – alange.pl

⦁ Internetowy komis biżuterii unikatowej www.alange.pl należy do A. Lange Albert Lange z siedzibą w Łodzi, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi dnia 29.12.2004 r. pod numerem 52451, NIP: 728-105-75-95, Regon: 473295523.
⦁ A. LANGE posiada wszelkie uprawnienia, certyfikaty i inne dokumenty wymagane do prowadzenie tego typu działalności. Wszystkie produkty oferowane przez A. LANGE są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
⦁ Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), wszystkie dane osobowe zebrane przez A.LANGE będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówień lub innych zobowiązań wynikających z podpisanych umów. Nie będą one w szczególności udostępniane firmom współpracującym do jakichkolwiek celów, w tym marketingowych.
⦁ Wszystkie ceny oferowane w serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie dokonywania zakupu przez Klienta. Komis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, zmiany warunków i cen świadczenia usług, wprowadzania nowych towarów i wycofywania produktów z oferty.
⦁ Na każdy sprzedany wyrób Komis wystawia paragon lub na życzenie fakturę VAT.
⦁ Klientem serwisu internetowego alange.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
⦁ Komis biżuterii unikatowej A. LANGE, zwany dalej Komisem, zajmuje się sprzedażą komisową wyrobów przekazanych przez Komitentów.
⦁ Wszelkie ustalenia dotyczące sprzedaży na zasadzie komisowej, w których klient występuje jako Komitent, potwierdzane są poprzez podpisanie umowy sprzedaży komisowej przez obie strony. Komitent składając podpis pod umową jednocześnie potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.
⦁ Przy zawieraniu Umowy Komisu Komitent obowiązany jest przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisać oświadczenie, iż przedmiot umowy kupna sprzedaży stanowi jego własność oraz jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
⦁ Komis wystawia do sprzedaży wyrób zgodnie dyspozycjami Komitenta określonymi w Umowie Komisu. Komis ma prawo do przekazania obiektu sprzedaży innym placówkom firm współpracujących.
⦁ W przypadku konieczności wystawienia certyfikatu wyrobu jubilerskiego Komis pobiera opłatę w wysokości 3% brutto od ustalonej wartości detalicznej obiektu.
⦁ Cena sprzedaży wyrobu określona w Umowie Komisu jest minimalną ceną, za którą Komis zobowiązuje się sprzedać przedmiot stanowiący własność Komitenta. Cena obejmuje należność dla Komitenta, prowizję komisową oraz podatek VAT należny od prowizji komisowej. Komis zobowiązuje się do sprzedaży wyrobu za cenę możliwie najwyższą niezależenie od ustalonej minimalnej ceny sprzedaży.
⦁ Komitent może wyrazić zgodę na sprzedaż wyrobu za cenę niższą niż ustalona podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej lub w formie pisemnej. W takim przypadku proporcjonalnemu obniżeniu ulega należność dla Komitenta.
⦁ Tytułem wynagrodzenia Komisowi przysługuje prowizja od ceny sprzedaży obiektu w wysokości określonej w Umowie Komisu.
⦁ Komis ma prawo do potrącenia należnej prowizji wraz z podatkiem VAT od ceny sprzedaży wyrobu. Komis ma prawo domagać się prowizji komisowej również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Komisu z przyczyn leżących po stronie Komitenta.
⦁ Należność z tytułu sprzedaży obiektu wypłacana jest w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Komitenta, po upływie 7 dni roboczych od daty otrzymania pełnej wpłaty za przedmiot od Kupującego. Wypłatę gotówkową kwoty powyżej 5,000 zł należy uzgodnić z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
⦁ Komis ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty wyrobu od chwili jego przyjęcia. Komis ubezpiecza na własny koszt przekazane obiekty od ryzyka wszelkich zdarzeń losowych.
⦁ Umowa Komisu zawierana jest na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia Umowy wynoszącym 7 dni.
⦁ W przypadku wycofania obiektu z Komisu w okresie 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy, Komis nalicza i pobiera opłatę stałą za przygotowanie oferty sprzedaży w wysokości 100 zł.
⦁ W razie niesprzedania obiektu w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy Komisu, Komis ma prawo obniżyć minimalną cenę sprzedaży o 10%. W takim przypadku proporcjonalnemu obniżeniu ulega należność dla Komitenta.
⦁ W przypadku wypowiedzenia Umowy Komisu przez Komis, Komitent zostaje wezwany do odbioru wyrobów listem poleconym priorytetowym wysłanym na adres podany na Umowie Komisu. Termin odbioru obiektu nie może przekraczać 14 dni od daty doręczenia wezwania.
⦁ W przypadku opóźnienia Komitenta z odbiorem wyrobu w wyznaczonym terminie, Komis ma prawo złożyć obiekt do magazynu na koszt Komitenta. Miesięczna należność za przechowanie wynosi 5% od minimalnej ceny sprzedaży i naliczana jest od chwili upłynięcia terminu wskazanego na wezwaniu do odbioru obiektu. Gdy opóźnienie w odbiorze przekroczy okres 20 miesięcy, obiekt przechodzi na własność Komisu tytułem pokrycia kosztu nieuiszczonych opłat za przechowanie.
⦁ Komitent ma obowiązek poinformować Komis o zmianie swoich danych kontaktowych (adres, numer telefonu itp.). Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że wszelka korespondencja kierowana na posiadany przez Komis adres Komitenta uznana zostaje za skutecznie doręczoną.
⦁ Wszelkie ewentualne spory wynikające z wykonywania Umowy Komisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Komisu.
⦁ Zmiany postanowień Umowy Komisu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
⦁ W sprawach nieunormowanych w Umowie Komisu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
⦁ Umowa Komisu sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

    X